Polityka Prywatności

FUNDACJA ARTYSTYCZNA “WYLEPIARNIA”

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO)
informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest FUNDACJA ARTYSTYCZNA WYLEPIARNIA, reprezentowana przez Prezesa Annę Wijatkowską, z siedzibą przy ul. Książęcej 9/401, 05-135 Wieliszew;
 2. W sprawach przetwarzania danych osobowych możecie się Państwo kontaktować z administratorem pod nr. +48 792 990 114 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@fundacjaartystycznawylepiarnia.pl;
 3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu udziału w zajęciach organizowanych przez FUNDACJĘ ARTYSTYCZNĄ “WYLEPIARNIA”;
 4. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. dobrowolnie wyrażona zgody uczestnika lub w przypadku osób małoletnich rodzica/opiekuna prawnego, lub art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 5. Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem);
 6. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
 7. Mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora;

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:

 1. Państwa dane osobowe będą przechowywane:
  1. W przypadku zgody do momentu jej odwołania, jednak nie dłużej niż przez okres 5 lat od dnia pozyskania zgody, chyba że uczestnik wyrazi dalszą zgodę na przetwarzanie danych osobowych;
  2. W przypadku realizacji umowy przez okres 5 lat liczonych od rozwiązania lub wygaśnięcia umowy;
 2. Przysługuje Państwu prawo do:
  1. dostępu do swoich danych osobowych,
  2. sprostowania swoich danych osobowych,
  3. usunięcia swoich danych osobowych,
  4. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
  6. przenoszenia swoich danych osobowych,
  7. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
  8. przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  9. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji ww. celów. Konsekwencją niepodania danych będzie odmowa udziału w zajęciach organizowanych przez FUNDACJĘ ARTYSTYCZNĄ “WYLEPIARNIA”;
 4. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany.